Vereniging > Historie

Ouderen onder ons herinneren zich ongetwijfeld nog de carnavalsactiviteiten van de fanfare Sint Callistus in de jaren 50 en 60. Jaarlijks werd enkele weken voor vastenavond door een raad van elf, bestaande uit bestuursleden van de fanfare en leden van de Commissie van Bijstand, een zitting georganiseerd met als hoogtepunt het uitroepen van een prins carnaval uit eigen gelederen. De laatste activiteiten dateren van het seizoen 1964/65. Guus Coenen fungeerde toen als laatste prins.

Door een aanmerkelijk ledenverlies ten gevolge van de mijnsluitingen was men genoodzaakt te stoppen met de carnavalsactiviteiten. Veel leden vertrokken naar elders in het land om aan een nieuwe carrière te beginnen.

Een hele tijd bleef het stil totdat enkele leden van de toenmalige fanfare en leden van de Commissie van Bijstand de koppen bij elkaar staken om het carnavalsgebeuren weer nieuw leven in te blazen. Deze bijeenkomst was op 15 oktober 1983.

Hierbij waren aanwezig de heren Math Bemelmans, Joep de Bruijn, Wiel van de Bogaard, Jo Coenen, Hein Driessen, Jan Eising, Wiel Hussaarts, Hub Jansen, Sigi Lang, Jo Reuleaux, Math Schleepen, Piet Vermeulen, Harrie Vijgen en Joep Weerts. Na deze bijeenkomst was de oprichting van een nieuwe carnavalsvereniging een feit.

De volgende vergadering vond plaats op, hoe kan het ook anders, de 11e van de 11e.
Op deze 11-11-1983 werd de nieuwe naam gekozen, “de SJTAATER TRÖATE”. “Sjtaat” omdat de wijk Terwinselen in Kerkrade in de volksmond zo genoemd is vanwege de aanwezigheid van de Staatsmijn Wilhelmina. “Tröat” is het dialectwoord voor muziekinstrument.

Voor de Raad van Elf hadden zich ondertussen de volgende personen opgegeven: M. Bemelmans, J de Bruijn, W vd Bogaard, J Coenen, H Driessen , J Eising, W Hussaarts, G Kroesen, S Lang, M Schleepen, P Schleepen, H Vijgen en W Wick.

En zo werd een start gemaakt om de eerste carnavalsavond te organiseren.

Harrie Vijgen schonk de prinsenmuts en prinsenketting. Dhr. Prickarts, zowel voorzitter van de fanfare Sint Callistus als ook voorzitter van de ´Stichting Gemeenschapshuis´ ontwierp het logo. De prinsenscepter werd geschonken door de firma Hommel en de prinsencape door het damescomité.

De eerste zitting met prinsenproclamatie vond plaats op zaterdag 11 februari 1984 in het gemeenschapshuis Terwinselen en Math Schleepen was de eerste prins.

De carnavalsavond zelf werd afgesloten met een financieel positief resultaat en wel het luttele bedrag van fl. 0,07. De jaren die hierop volgden waren een groot succes, ook in financieel opzicht.

Het Comité zag in die tijd de toekomst wel erg rooskleurig tegemoet en dit resulteerde erin dat in 1987 door de ex-prinsen gestart werd met een ex-prinsenraad. Deze verzorgde vanaf dat moment tijdens de zittingen de proclamatie van de nieuwe prins.

In het jaar 1990 deed zich een bestuurscrisis voor bij de muziekvereniging wat ook zijn gevolgen had voor het comité. Diverse leden zegden toen hun lidmaatschap op. Sigi Lang heeft toen presidents-scepter en voorzittershamer overgenomen.

In datzelfde jaar werd door nog enkele leden van de Raad van 11 het lidmaatschap van de muziekvereniging opgezegd. Hierdoor kwam de elvenraad in personele problemen en er werd aan de ex-prinsen gevraagd om toch maar weer lid te worden van de Raad van 11. Hier waren de meningen duidelijk over verdeeld en kreeg men een negatief antwoord met zelfs opheffing van de ex-prinsenraad. In die tijd is druk gezocht naar mannen met carnavalsbloed in de aderen die graag plaats wilden nemen in de elvenraad. Dit was vrij vlug opgelost. De voorwaarden waaraan men moest voldoen is dat men een band had met de muziekvereniging.

Het proclameren van de nieuwe prins, wat eerder dus door de ex-prinsen gedaan werd, is vanaf dat jaar gedaan door partners van leden van het comité. Deze “meiden” noemden zich de “Sjtaater Meëdsjer”. Ook nu nog verzorgen ze op een bepaald thema met zang en toneelspel de proclamatie van de nieuwe prins. Elk jaar verrassen ze het publiek weer met een formidabele carnavaleske act.

De golfoorlog die uitbrak in 1991 speelde het carnaval ook parten en er werden veel carnavalsactiviteiten in Limburg afgelast. Er werd besloten om in 1992 géén nieuwe prins te proclameren en Peter 1e (Coenen) van 1991 te prolongeren.

In 1994 is de “Orde van d`r Sjtaat” ontstaan. Deze orde wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het maatschappelijke, culturele en verenigingsleven binnen de gemeenschap Terwinselen. De eerste inwoner die deze orde ontving was Theo Eymael.

Om de taken binnen het Carnavals Comité, dat bestaat uit comitéleden en leden van de Raad van 11, wat beter te kunnen scheiden heeft John Seuren in 2001 het voorzitterschap overgenomen van Sigi Lang die ook nog als President actief was.

In december 2001 heeft Sigi Lang na 12 jaar presidentschap deze taak overgedragen aan zijn zoon Rob Lang. In 2002 heeft Rob toen zijn eerste carnavalszitting mogen leiden.

Het jaar 2005 was voor het Carnavals Comité een jubileumjaar want toen bestond dit 2 x 11 jaar. Een oprichters van het eerste uur is nu nog steeds actief als lid van de Raad van 11, Sigi Lang.

In 2009 gaf John Seuren wegens drukke werkzaamheden op zijn beurt de voozittershamer over aan Ton Driessen, die thans ook de functie vervult van Ceremoniemeester.

In 2013 hebben er enkele funktiewijzigingen plaatsgevonden. Door drukke werkzaamheden was President Rob Lang helaas genoodzaakt deze taak over te dragen aan iemand anders. Na 11 jaar en twaalf zietsongen heeft dit bij de afsluiting van het seizoen op carnavalszondag plaatsgevonden.
Zijn opvolger is met ingang van het seizoen 2013-2014 Math Paffen, die zijn functie van Ceremoniemeester overdroeg aan Ton Driessen.

Toekomst

Het Carnavals Comité is de laatste jaren gestaag gegroeid. Het succes van de activiteiten van de SJTAATER TRÖATE werkt blijkbaar aanstekelijk. De samenstelling van het CC bestaat niet meer uit alleen personen die lid zijn van muziekvereniging St. Callistus maar ook uit anderen die zowel de muzikale – als de carnavalscultuur een warm hart toedragen. Ieder lid van het Carnavals Comité is lid van de harmonie zelf, of van de “Vrienden van Callistus”, een samenvoegsel van de vroegere Commissie van Bijstand en de Club van 100.

De doelstelling is nog steeds om de Muziekvereniging Sint Callistus financieel en moreel te steunen door het organiseren en bijwonen van culturele manifestaties op carnavalsgebied. De jaarlijkse carnavalsavond met uitroepen van een prins is daar een voorbeeld van. Het comité zal zich inspannen om ieder jaar weer haar carnavalszitting blijvend te verbeteren.

Verder zijn er initiatieven genomen om met andere carnavalsverenigingen samen te werken om enerzijds de kosten van de organisatie te drukken en anderzijds de kwaliteit van onze carnavalszitting te verhogen.

Wij proberen op de ingeslagen weg verder te gaan.

Onze hoofdsponsoren:

Onze sponsoren: